Obchodní podmínky

Bc. Zuzana Smithová

se sídlem Tasovská 364, Praha 5, 155 00

email: info@zuzanasmithova.eu

identifikační číslo:   86627775   

zapsaná v živnostenském rejstříku městské části Praha 17.

pro prodej služeb prostřednictvím webové stránky https://kurzy.zuzanasmithova.eu     

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
   OSVČ Bc. Zuzana Smithová, se sídlem Tasovská 364, Praha 5, 155 00,
   identifikační číslo: 86627775, zapsané v živnostenském rejstříku (dále
   jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.
   1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
   (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
   prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
   je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
   adrese https://kurzy.zuzanasmithova.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní
   podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
   nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež
   jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo
   v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení
   odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
   Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
   obchodních podmínek.

  4. Ustanovení
   obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
   a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
   uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění
   obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
   ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
   předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na
   základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
   přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
   rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“).
   V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
   provádět objednávání zboží a služeb též bez registrace přímo z webového
   rozhraní obchodu.

  2. Při
   registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb
   je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje
   uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
   povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup
   k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
   Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných
   k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající
   může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
   uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy
   kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
   podmínek).

  6. Kupující
   bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
   a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
   vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
   vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá
   prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu
   je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
   smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského
   zákoníku se nepoužije.

  2. Webové
   rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně
   uvedení cen jednotlivého zboží/služeb a nákladů za navrácení zboží,
   jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou
   poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících
   poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
   Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
   ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
   doručováno v rámci území České republiky.

  4. Pro
   objednání zboží / služeb vyplní kupující objednávkový formulář
   ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména
   informace o:

   1. objednávaném
    zboží /službě (objednávané zboží / službu „vloží“ kupující do
    elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží / služeb a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před
   zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
   měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na
   možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat
   do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na
   tlačítko „Přidat do košíku“. Údaje uvedené v objednávce jsou
   prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
   objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to
   na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
   objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6. Prodávající
   je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
   výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
   dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní
   vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
   (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
   poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  8. Kupující
   souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
   kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
   prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady
   na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující
   sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu
   zboží / služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
   smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 328310002/5500 vedený u společnosti Raiffeisen Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně platební kartou;

  1. Společně
   s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
   spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno
   výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
   zboží. U digitálních produktů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány
   žádné náklady na dopravu či dodání.

  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  3. V případě
   platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
   bezhotovostní platby datum splatnosti je uvedené na faktuře. U
   vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 5 dní před
   konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

  4. V případě
   bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
   společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
   platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
   připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Prodávající
   je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
   k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé
   kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119
   odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  7. Je-li
   to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
   právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
   na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající
   není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
   prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické
   podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  8. Podle
   zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
   účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně
   online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  9. Při
   koupi digitálního produktu bude obsah dodán po zaplacení kupní ceny na
   e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je
   obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení
   ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou
   vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány
   přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu. V případě, že je pro
   všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení
   přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím
   přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán
   zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu
   efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle
   harmonogramu kurzu.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující
   bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo
   jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno
   podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce
   zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
   nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
   uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů
   jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo
   obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
   původní obal.

  2. Nejedná-li
   se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
   nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením
   § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a
   to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
   předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika
   částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
   Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
   uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující
   využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu
   obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat
   mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
   pošty prodávajícího info@zuzanasmithova.eu.

  3. V případě
   odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
   smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno
   do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy
   prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
   náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,
   kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. V případě
   odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
   prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14)
   dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,
   jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
   oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
   kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a
   nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
   smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
   kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
   prodávajícímu odeslal.

  5. Nárok
   na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
   započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. V případech,
   kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
   zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn
   kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
   kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
   zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. Je-li
   společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
   prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
   k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
   ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
   prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě,
   že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
   kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené
   s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li
   prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
   kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě,
   že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
   nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen
   uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady
   spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při
   převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
   neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
   oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
   neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
   převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady
   zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních
   předpisů.

  5. Další
   práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
   dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva
   a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
   příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
   § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
   zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
   předpisů).

  2. Prodávající
   odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
   prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


   1. zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
    takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
    kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
    prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží
    odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
    byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
    předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
   Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
   spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li
   na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo
   v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou
   lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
   Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou
   dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
   vlastnosti. Vytkl-li kupující
   prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z
   vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné
   zboží užívat.

  5. Ustanovení
   uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
   za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží
   na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo
   při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před
   převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám
   způsobil.

  6. Práva
   z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však
   v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti
   za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná
   osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro
   kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je
   určen k provedení opravy. S
   výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle
   předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli
   provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
   prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo
   místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat
   písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem
   reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále
   potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
   provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
   zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené
   prodávajícím k provedení opravy.

  7. Práva
   z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména
   telefonicky na čísle 773118605 či elektronickou poštou na adrese
   info@zuzanasmithova.eu.

  8. Kupující
   sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez
   zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující
   změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu
   vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  9. Nemá-li
   zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující
   požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k
   povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží,
   může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může
   odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
   zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo
   na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu
   součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží
   řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet
   vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
   Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání
   nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může
   požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v
   případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho
   součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná
   nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo
   značné obtíže.

  10. Kdo
   má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů
   účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo
   na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba
   vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo
   na náhradu nebylo uplatněno včas.

  11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající
   není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
   ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Vyřizování
   stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
   elektronické adresy info@zuzanasmithova.eu. Informaci o vyřízení
   stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
   kupujícího.

  4. K
   mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
   Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
   IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  5. Evropské
   spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
   00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz
   je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
   č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů
   on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
   (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  6. Prodávající
   je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
   Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
   živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává
   Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
   vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992
   Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  8. Digitální
   obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu,
   případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.
   Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici
   hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat
   s elektronickými dokumenty. Pro stažení produktu z webové stránky je
   potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za
   nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho
   internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně
   nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

 • Produkty
  jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe.
  Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi
  použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací
  do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na
  základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci.
  Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého
  předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho
  užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen
  podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou
   informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
   Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v
   souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
   a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
   údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním
   osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
   jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností
   prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující
   souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,
   o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
   (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších
   předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
   adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči
   kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
   osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní
   prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  2. Kupující
   souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
   nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
   smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
   kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 3. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud
   vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
   pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva
   podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven
   ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze
   smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak
   použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu
   a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro
   smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Je-li
   některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
   se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
   jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností
   nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
   ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  5. Kontaktní
   údaje prodávajícího: adresa pro doručování Oselce 48, Nepomuk 335 01,
   adresa elektronické pošty info@zuzanasmithova.eu, telefon
   773118605.

V Praze dne 18.12.2020